Informationssökning

Informationssökning startar med att det uppstår ett informationsbehov. Det kan röra sig från att snabbt ta reda på fakta om ett ämnesområde eller en företeelse via till exempel internet till att söka fram material till en uppsats genom att använda bibliotekskataloger och andra typer av databaser. Inledningsvis är det viktigt att avgränsa och definiera ämnet och så långt det är möjligt bestämma vilken typ av information som behövs och i vilken mängd.

Informationssökning beskrivs ofta som en process i flera steg och det finns en mängd modeller för att visualisera de olika momenten. Hur de olika delarna ser ut och hur omfattande de blir beror bland annat på vem som är användare, vilka förkunskaper man har, uppgiftens omfattning och vilka söksystem/källor som finns att tillgå. Ämnesområde och vilka traditioner som finns inom ämnet påverkar också informationssökningen.

Delar som kan ingå i informationssökning är till exempel:

  • Avgränsning av ämne, formulering av problem och frågeställningar.
  • Definiera ett antal sökord.
  • Välja källa att söka i.
  • Utföra sökning. 
  • Få fram materialet och värdera det.
  • Skriva och publicera. 

Under rubrikerna nedan, som du hittar i vänstermenyn, finns ett urval av länkar och andra hjälpmedel som kan underlätta vid informationssökning.

Val av ämne och sökord – avgränsa ämnet och hitta sökord
Söka –  använd olika källor, få förslag på olika sökvägar
Granska, skriva och publicera – är materialet vetenskapligt, hur skriver jag referenser och hur publicerar jag min uppsats?